ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)

Με τον αιματοκρίτη αποδίδεται το % ποσοστό του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων) στο συνολικό όγκο του αίματος. Σα να λέμε "πόσο πυκνό είναι το αίμα".

Φυσιολογικές τιμές 
- Στους άνδρες = 40 - 54 % 
- Στις γυναίκες = 36 - 48 % 

Αυξημένες τιμές Ht παρατηρούνται: 
1) στην αιμοσυμπύκνωση = αφυδάτωση (π.χ. σε πυρετό), καταπληξία (shock) 
2) στη δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση (π.χ. στους καπνιστές, διαβίωση σε υψόμετρο) 
3) στην αληθή πολυκυτταραιμία 

Ελαττωμένες τιμές Ht παρατηρούνται: 
1) στις αναιμίες 
2) στην αιμοαραίωση (κατακράτηση υγρών, οιδήματα) 
3) σε λοιμώξεις (μπορεί να συμβεί και το αντίθετο) 
4) στις περισσότερες αιματολογικές παθήσεις 
5) σε παθήσεις των νεφρών 
6) ιδιοσυστατικά (χωρίς κανένα παθολογικό υπόστρωμα, κληρονομικό συνήθως)